logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginKoňovití PDF Tisk Email

Veterinární lékař:

 • Pro ošetření zvířat používá registrovaná léčiva a nebo, v případě nedostupnosti některých léčiv, může použít léčivo registrované pro daný účel v jiném členském státě, či předepíše lék správně podle pravidel kaskády (s ohledem na rozdíl mezi potravinovými a nepotravinovými zvířaty) a
 • vždy informuje chovatele o správné diagnóze, navrhované léčbě a dávce léčiva (v souladu s živou hmotností zvířete), které je zvířeti podáváno.
 • Při každém ošetření si vyžádá průkaz koně a je dobré, aby se ubezpečil, že chovatel chápe nutnost vedení záznamů o ošetření koně, či koňovitého. Podle platných předpisů je průkaz koně vydává jak pro plemenné koně, tak koně neregistrované v plemenné knize, osly a jejich křížence. Průkaz koně je vydáván na celý život daného koňovitého, je v tištěném nedělitelném formátu a obsahuje v několika oddílech záznamové tabulky. Jeho "oddíl IX Podávání veterinárních léčivých přípravků" obsahuje 3 části (viz obrázky níže). 
  • V části I jsou identifikační údaje (jedinečné identifikační číslo, datum a místo vydání průkazu a vydávající orgán).
  • Část II je určena pro prohlášení o tom, že koňovitý není určen na porážku k lidské spotřebě. Kaskáda pro rozhodování o výběru léčiva je v tomto případě mnohem širší a řídí se pravidly pro ostatní zvířata chovaná v zájmových chovech (např. psy a kočky). Pokud je veterinář nucen např. z důvodů zmírnění utrpení, zmírnění nepřiměřených bolestí, jediné možnosti léčby atd. použít látky, které nejsou vhodné z hlediska ochrany spotřebitele (konzumenta), domluví se s majitelem koně, či dalších koňovitých druhů na vyplnění této části a změní status zvířete prohlášením. Jestliže se o koni rozhodně, že není potravinovým druhem, nemůže být v žádném případě porážen pro účely výživy lidí.
  • Část III je určená pro vedení záznamů u zvířat, která jsou určena pro lidskou spotřebu, pro léky, které jsou nezbytné pro léčbu koňovitých (podle nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 Seznam látek nezbytných pro koně, ve znění nařízení Komise (EU) č. 122/2013). Zaznamenává jiných léčiv podaných potravinovým koním v souladu s platnou legislativou (registrovaná léčiva, či ta podaná v souladu s kaskádou pro potravinové koně) není povinné, nicméně vysvětlivky k tabulce uvedení záznamů doporučují.
 • Prověří u ošetřovaných koní, zda se jedná o zvířata zařazená do kategorie potravinových druhů zvířat. Pokud není průkaz koně k dispozici, smí zvířeti podat jen léky, které jsou registrované pro potravinová zvířata.
 • Při ošetření koní z kategorie potravinových, vždy nastaví ochranné lhůty, které danému léčivém přípravku odpovídají. Jeho povinností je podat informaci o správné ochranné lhůtě chovateli, a to i v případě použití léčiva podle pravidel kaskády nebo použití látky ze seznamu látek nezbytných pro koňovité.
 • Měl by také zvažovat všechna ostatní hlediska bezpečnosti léčby a následného posuzování produktů živočišného původu s ohledem na jejich poživatelnost jako například možné křížové kontaminace zvířat při léčbě prostřednictvím medikovaného krmiva nebo medikované napájecí vody
 • Dobré je stále nabádat chovatele k tomu, aby byla zvířata prodávána vždy se záznamy o historii léčby a uvědomovat ho o tom, že vedení aktuálních záznamů je jeho povinností.
 • Sám veterinární lékař musí vést evidenci všech předepsaných, použitých a vydaných léčiv a záznamy o tom uchovávat po dobu 5 let.
 • Níže graficky znázorněné kaskády napomáhají porozumět obecným principům. Nezapomínejte však na povinnosti, které veterinárním lékařům vyplývají ze zákona o léčivech č. 378/2007 (např. dle §§ 46 a 48) a jeho prováděcích vyhlášek (např. vyhláška č. 344/2008 Sb.).

Obecná kaskáda pro koně a koňovité (nepotravinové)

 

Kaskáda pro potravinové koně a koňovité

Jednotlivé části průkazu koně oddílu IX jsou patrné na následujících obrázcích:

 

 

 

 

 

Aktualizováno Středa, 26 Květen 2021 15:36